Privacy statement e-Faktura.nl

e-Faktura.nl is handelsnaam van Crazzy Digidz B.V. die gevestigd is aan Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg en ingeschreven in de Kamer vaan Koophandel onder de nummer s’Gravenhage onder nummer 70300410.

EFaktura.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn slaat eFactura.nl zowel uw persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op.

1. OPSLAG EN VERWERKING VAN INFORMATIE

1.1 Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, aanvraag of aanmelding en betaling zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. EFaktura.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

1.2 Wanneer verzamelt eFaktura.nl de gegevens?

eFaktura.nl verzameld gegevens op moment dat U zich aanmeldt via website, gebruik maakt van onze diensten en contact met ons opneemt, zowel per mail als telefonisch.

1.3 Waarom verzamelen wij de gegevens?

eFaktura.nl gebruikt de verzamelde gegevens om U de volgende diensten te leveren:

Als u een (aan)vraag of aanmelding plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om deze af te handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om u diensten te kunnen leveren en uw betaling te kunnen verwerken.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot onze software en acties. Als u hier geen of niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen aan [email protected] onder vermelding van ‘afmelden mailinglijst EFaktura.nl ’. U kunt zich ook op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.
1.4 Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Aanmelden voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
Uw betalingen aan ons te kunnen verwerken.
Leveren van diensten, voor het maken en versturen van facturen, offertes en overige diensten binnen de applicatie;
Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;
Indien hiervoor aangemeld, het verifiëren van gegevens. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit en het waarborgen van een veilige omgeving binnen eFaktura.nl geven we gebruikers de mogelijkheid verschillende gegevens te verifiëren zoals KvK-nummer en IBAN.
LET OP: U kunt verleende toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd intrekken. U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook recht om de gegevens die wij hebben opgeslagen te ontvangen.

1.5 Gegevens van derden

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld uw klanten. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende personen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop wij deze hebben beveiligd.

1.6 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

eFaktura.nl bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de hierboven benoemde doeleinden. Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

1.7 Zijn uw persoonlijke gegevens veilig ?

eFacktura.nl zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en / of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We maken hierbij gebruik van Amazon Web Services en TRUE voor hosting en opslag van gegevens. Wij beschikken tevens over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de eFaktura.nl website, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Let op! eFaktura.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Wij behouden ons het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Wij zullen ons inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

2. COOKIES

2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. EFaktura.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw wensen. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij EFaktura.nl geen cookies ontvangt.

2.2 Waarvoor gebruiken wij cookies?

Om te begrijpen wie onze site bezoeken, gebruiken we cookies waarmee we demografische en gebruiksgerelateerde statistieken verzamelen. Deze slaan automatisch op wie uw internetprovider is, welke website u vandaan komt, welke pagina’s u bij ons bezoekt, op welke datum en hoe lang u de site bezoekt. Met deze gegevens kunnen we onze diensten en de informatie op de website beter aanpassen aan de wensen van de bezoekers. Er worden met de cookies geen persoonsgegevens opgeslagen. De cookies zijn afkomstig van Google Analytics.

We gebruiken ook cookies om gericht online te adverteren. De programma’s die we hierbij gebruiken zijn Google Adwords en Google Dynamic Remarketing.

Als u via een social media button een artikel of pagina deelt, dan wordt er een social media cookie geplaatst.

2.3 Hoe kunt u cookies weigeren?

Wanneer u de EFaktura.nl website bezoekt, ontvangt u automatisch een of meerdere cookies. U kunt altijd cookies op uw computer weigeren door het veranderen van de instellingen in uw browser. Waar die instellingen te vinden zijn, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Wees u ervan bewust dat door het weigeren van cookies vele mogelijkheden van websites niet gebruikt kunnen worden, omdat die voor hun functioneren vereisen dat de keuzes die u maakt herinnerd worden.

3. DATALEK

3.1 Wat is een datalek?
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij door de wetgever verplicht om een datalek te melden bij de autoriteiten.

Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

3.2 Melden datalek

Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. EFaktura.nl volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

3.3 Verantwoordelijkheid

Als EFaktura.nl is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft EFaktura.nl het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal EFaktura.nl ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een verwerkersovereenkomst.

3.4 Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?

EFaktura.nl zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren.

3.5 Op welke termijn wordt u geïnformeerd?

Als EFaktura.nl een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk binnen 36 uur na het constateren ervan.

Meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van EFaktura.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.