Koordynator bezpieczeństwa na budowie

2 min Branża budowlana / Firma w Holandii
koordynator bezpieczeństwa

Jesteś przedsiębiorcą w branży budowlanej w Holandii? Zapewne wiesz, że od początku 2024 roku rząd niderlandzki wprowadził nową ustawę, która ma zapewnić większe bezpieczeństwo realizacji projektów budowlanych, między innymi przez zatrudnienie koordynatora bezpieczeństwa.

Ustawa o zapewnieniu jakości w budownictwie (Wkb) 

Nowa ustawa Wkb ma na celu poprawienie standardów jakości sektora budowlanego. Dba o podniesienie jego konkurencyjności (przez lepsze zabezpieczenie interesów klienta) oraz aspekty związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Najważniejsza zmiana dotyczy wymogu zatrudnienia koordynatora bezpieczeństwa do prac budowlanych i rozbiórkowych. Modyfikacja ma na celu podniesienie standardu realizacji projektów i jednoczesną ochronę osób i otoczenia.

koordynator bezpiczeństwa

Kiedy muszę wyznaczyć koordynatora bezpieczeństwa?

Najpierw należy zbadać, czy przy pracach budowlanych, czy rozbiórkowych występują jakiekolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia w bezpośrednim otoczeniu. W tym celu musisz wypełnić tak zwaną matrycę ryzyka, która określa, czy przy konkretnym projekcie niezbędne jest zatrudnienia koordynatora bezpieczeństwa.

Matryca ryzyka do pobrania TUTAJ.

Co robi koordynator bezpieczeństwa?

Koordynator bezpieczeństwa działa na rzecz głównego wykonawcy lub zleceniodawcy i organizuje prace związane z bezpieczeństwem podczas realizacji prac. Najczęściej jest to jeden z pracowników głównego wykonawcy z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Do najważniejszych obowiązków koordynatora bezpieczeństwa należą:

  • Wdrożenie i kontrola zasad bezpieczeństwa: Sprawdza, czy wprowadzone zasady są realizowane i ocenia też ich skuteczność.
  • Koordynacja prac: Dba o dobre dostosowanie różnych etapów do procedur bezpieczeństwa.
  • Edukacja pracowników: Informuje pracowników o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa.
  • Dostosowanie środków bezpieczeństwa: Wprowadza zmiany w środkach bezpieczeństwa, jeśli jest to konieczne.
koordynator bezpieczeństwa

Kto nadzoruje bezpieczeństwo na budowie?

W branży budowlanej nadzór nad bezpieczeństwem sprawuje kilka osób:

  • Inspektor jakości: Sprawdza, czy budowany obiekt spełnia ustawowe przepisy techniczne dotyczące nowej budowy. 
  • Koordynator V&G: Kontroluje bezpieczeństwo na placu budowy.
  • Koordynator bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia: Kontroluje bezpieczeństwo w bezpośrednim otoczeniu miejsca, gdzie prowadzona jest budowa.

Koordynator bezpieczeństwa może jednocześnie pełnić rolę koordynatora V&G, ale nie może być jednocześnie inspektorem jakości.

Prowadzisz firmę budowlaną w Holandii? Przeczytaj o zasadach przy wystawianiu faktur TUTAJ.

Co jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości?

Jeśli koordynator doszuka się niezgodności z przepisami odpowiedzialność za ewentualne błędy spoczywa na kliencie i głównym wykonawcy. Są oni zobowiązani wdrożyć wszystkie wskazane uwagi i poprawki. Kontroler bezpieczeństwa sprawdza, czy zastosowano wszystkie jego zalecenia i wydaje zaświadczenie o gotowości obiektu do użytkowania.

Wprowadzenie zapisu o konieczności zatrudnienia koordynatora bezpieczeństwa ma na celu wzmocnienie pozycji holenderskich zleceniodawców przez podniesienie standardów pracy. Oznacza to, że możesz spodziewać się dalszego dynamicznego rozwój sektora budowlanego w Niderlandach.

źródła:
https://ondernemersplein.kvk.nl/